Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.

Součástky emitující záření a zobrazovací jednotky

obsahuje: LED, LD, výbojky, elektronky, digitrony, CRT, LCD, PDP, OLED, EL. panel

Součástky emitující záření

Svítivé diody LED (Light Emitting Diode)

·         Přivedeme-li do diody proud v propustném směru dochází po překonání prahového napětí k rekombinacím elektronů a děr v blízkosti PN přechodu

·         Přitom se uvolňuje energie ve formě elektromagnetického záření

·         Jedna rekombinace = jedno kvantum (vspontání emise)

·         Záření je monochromatické (má jen jednu vlnovou délku)

·         Každé příměsi v polovodiči náleží určitá energie, tedy λ

Druhy

Diody emitující světlo

·         Barvy: červená, žlutá, modrá, bílá atd.

Infra diody

·         Emitují infračervené záření

Dvou barevné LED

·         Jsou dva přechody PN s různými prahovými napětími

Ultrafialové diody

·         Emitují UV záření

Použití

·         Zobrazovací jednotky

·         Indikátory

·         Osvětlení (luminiscenční diody)

Veličiny

·         Uc = napájecí napětí

·         IF = proud v propustném směru (určen typem a svítivostí)

·         UF = napětí v propustném směru

·        

Laserové diody

·         Zatím co v LED probíhá emise záření spontáně, tak v LD je emise stimulovaná (vynucená)

·         Elektrony vystupují do vyšších energetických hladin ve velkém množství a hromadí se tam (inverzní populace)

·         K jejich návratu pak postačuje impuls (foton) a jejich spadnutím na původní hladinu se uvolní další fotony

·         Návrat elektronů na původní hladinu proběhne naráz v jednom okamžiku

·         Vzniklý svazek fotonů se dále zesílí v rezonátoru (tj. v dutině o délce λ/2)

·         Kmitáním fotonu v rezonátoru v rezonátoru se uvolní další fotony a celý svazek pak v jediném okamžiku polopropustným zrcadlem vyrazí ven

·         Vzniklý svazek záření je koherentní (uspořádaný) – zachovává fázi a směr nemění se s časem

·         Záření je fázové – všechny fotony mají stejnou fázi

·         Záření je monochromatické

·         Záření je vysoce směrové – zachovává směr – malá divergence

·         Vznik inverzní populace elektronů se dosáhne tzv. čerpáním

·         Čerpání v LD vzniká při překročení mezní proudové hustoty (při menší proudové hustotě je emise spontání a LD svítí jen jako LED)

Výhody laserů z LD

·         Vysoká účinnost (50%) přeměny elektrické energie na koherentní záření

·         Lze dobře modulovat

Další druhy laserů

·         Rubínové

·         Plynové (CO2)

Výbojky

·         Jsou zdroje záření (nejčastěji světla nebo UV)

·         Používají se jako světelné zdroje, zobrazovací jednotky atd.

Princip

·         Elektrický výboj v plynech

·         Pokud zironizujeme plyn tvořící náplň výbojky a přivedeme na elektrody napětí, vznikne pohyb iontů k opačně nabitým elektrodám

·         Ionty se srážejí a energie srážek se uvolňuje ve formě elektromagnetického záření

·         Vlnová délka záleží na náplni (druhu směsi plynů) a tlaku

·         Vlnových délek bývá obvykle více

·         Zapalovací napětí způsobí vznik výboje, načež napětí prudce poklesne a výbojkou začne procházet proud

·         Proud je nutno omezit na přiměřenou mez (to leze provést: předřadnou impedancí (tlumivka/odpor), nebo použitím měkkého zdroje napětí, či elektronického předřadníku

Elektronky

·         Jsou nejstarší aktivní elektronické součásti

·         Byly vystřídány tranzistory

·         Dnes se užívají ve výkonové elektronice

Popis

·         Vakuovaná skleněná baňka obsahující elektrody (anodu a katodu)

Katoda

·         Přímo nebo nepřímo žhavená

·         Žhavením se dodává energie elektronům, aby mohli vystoupit do vakua

Anoda

·         Má kladné napětí proti katodě

·         Přitahuje elektrony ve vakuu

Mřížky

·         Jsou v různém počtu mezi katodou a anodou

·         Napětím na nich se reguluje tok elektronů

Použití

·         Speciální zesilovače

·         CRT obrazovky

Zobrazovací jednotky

·         Rozdělení se provádí podle různých hledisek (podle množství (hustoty) informace)

Zobrazovací jednotky s předem vytvořenými znaky

Digitrony

·         Výbojky tvarované např. jako číslice

·         Velké napájecí napětí až 100 V

·         Mají společnou anodu, nebo katodu

Segmentové

·         Jsou 7 segmentové nebo 16 segmentové

·         Znaky či obrazce jsou tvořeny segmenty

·         Segmenty mohou tvořit LED nebo tekuté krystaly LC

Maticové

·         Matice tvořené body (např.: 5*7 bodů)

·         Body mohou tvořit žárovky, LED, monitory apod.

Monitory

·         CRT – Catode Ray Tube

·         LCD - Liguid Crystal Display

·         Plazmové – PDP (Plasma Display Panel)

·         OLED – Organic LED

CRT

·         Vnitřek je vakuovaný

·         Ze žhavené katody vystupují elektrony, které jsou urychlovány kladným vysokým napětím anody a dopadající na stínítko

·         Mřížky slouží k zaostření elektronového svazku, regulaci jasu a zatemnění při zpětných bězích

·         Nejpre se tvoří liché a potom sudé řádky obrazu

·         Stínítko je pokryto luminofory (světlonoši), které přeměňují kinetickou energii elektronů na světlo

Vychylování paprsků

Elektromagnetické

·         Dvě dvojice vychylovacích cívek kolmo na sebe (horizontálně a vertikálně) (pro RGB 3*2 = 6 cívek)

·         Využívá se Lorenzova síla

·         Použití PC a TV

Elektrostatické

·         Dva páry vychylovacích destiček (horizontální a vertikální pár)

·         Pro vertikální vychýlení jsou horizontální desky

·         Užívá se síla působící na elektrony v elektrostatickém poli

·         Požitá osciloskopy

Obnovovací frekvence

·         Musí být taková, aby nebylo znatelné blikání (i když luminofory mají určitou setrvačnost)

·         TV 25 snímků/sekunda (střídání sudých a lichých řádků)

·         PC alespoň 75 Hz (100 Hz)

Barevný CRT

·         Obsahuje 3 katody – elektronová děla (trisky), 3 druhy luminoforu (RGB)

Maska

·         Je umístěna před stínítkem tak, aby paprsek z každé trisky dopadal vždy jen na luminofor své barvy

·         Je umístěna cca 17 mm před stínítkem

·         Rozteč bodů je přibližně 0,25 mm

·         Rozlišení 1600*1200 (4:3)

Druhy

·         Delta, inline, Trinitron – otvory přez celou obrazovku vertikálně, je těžký

Míchání barev

·         Aditivní (stírání) – provádí se regulací elektronových svazků (Rmax+Gmax+Bmax = bílá)

Vlastnosti

Kladné

·         Jas, kontrast, odezva, pozorovací úhel, cena

Záporné

·         Ostrost, geometrie, spotřeba, rozměry, hmotnost, nevhodné pro epileptiky, nadměrná zátěž očí (u PC)

 

LCD

Tekuté krystaly

·         Jsou zvláštní látky

·         V LCD se užívá nematická struktura (má krystaly nestejně dlouhé, navzájem rovnoběžné avšak různě posunuté a vyplňující celý prostor)

·         Bez el. pole jsou krystaly neuspořádané

·         V el. poli se krystaly seřadí

·         Propouštíme-li světlo přes dva na sebe kolmé polarizační filtry, světlo projde jen tehdy, odráží-li se od neuspořádaných molekul mezivrstvy z tekutých krystalů (bez napětí projde s napětím neprojde)

Hlavní části LCD

·         Polarizační filtry – jsou zařízení, které umožní prostup pouze otického záření s určitým úhlem kmitání

·         Tekuté krystaly – jsou téměř průzračné substance vykazující vlastnosti pevné hmoty i kapaliny

·         Elektrody ITO (oxid india a cínu) – přivedením napětí na ITO elektrodu proti společné průhledné elektrodě se reguluje prostupnost LC pro světlo

·         Průhledná elektroda

·         Barevné filtry (RGB) propouští jen jednu barvu

Druhy matic

Pasivní

·         Přivedení napětí na jeden řádek a sloupec se rozsvítí průsečík

·         Zastaralé

TFT – aktivní

·         Každá ITO elektroda má svůj tranzistor => menší řídící napětí

·         Neovlivňují se sousední body

·         TFT se sepne napětím na It gare line (výběr řady) a napětím na signal line (výběr jednotlivých subpixelů)

Podsvícení

·         LCD není aktivní, musí mít zdroj světla

·         Reflexní LCD

Cizí zdroje světla

·         LED

·         Výbojka

·         EL fólie

·         Display musí být podsvícený rovnoměrně – difúzní rozptylná deska, nebo světlovody

·         regulace jasu a míchání barev se provádí změnou napětí na ITO

vlastnosti

kladné

·         jas, kontrast, doba odezvy, ostrost, geometrie, spotřeba, rozměry

záporné

·         pozorovací úhel a cena

 

PDP

·         plazma je zvláštní skupenství hmoty, směs iontů, elektronů a molekul

·         PDP komůrky plněné plynem při nízkém tlaku (60 – 70kPa)

·         V el. poli vzniká plazmový výboj, který produkuje UV záření

·         Vnitřní strana komůrek je pokryta luminofory a UV záření z výboje se v nich přeměňuje na světlo

·         Barvy jsou dány druhem luminoforu, tzv. barevný fosfor

Elektrody

·         Dvě elektrody nestačí, výboj by nastal se spožděním

Zobrazovací či displejové – horizontální

·         Nazýváme SCAN

Podpůrné

·         Nazýváme SUSTAIN

Datové

·         Adresovací

·         Vertikální

Vznik světla

Přivedením napětí mezi SCAN a SUSTAIN

·         Vzniká ionizace

·         Komůrka je těsně před prahem výboje

Přivedením nižšího napětí mezi SCAN a datovou elektrodu

·         Vzniká výboj

Vznik světla

·         Snížením napětí mezi SCAN a SUSTAIN = zhasnutí

·         Regulovat jas napětím nelze

·         Jas je řízen dobou výboje – poblikávání

Vlastnosti

·         Vyžaduje výkonné chlazení

Kladné

·         Doba odezvy, pozorovací úhel, ostrost, geometrie, rozměry

Záporné

·         Jas, kontrast, spotřeba, cena, životnost

 

OLED

·         Má vlastní zdroj světla (emituje se z elektrod)

Princip

·         V aktivní vrstvě polovodiče dochází k rekombinacím nosičů náboje, při kterých vzniká světlo

·         Rozsvěcování bodů je řízeno maticí

Barvy

·         Vznikají přímo dle materiálu aktivní vrstvy

·         Život je limitován nejslabším článkem – modrou

PMOLED (Pasive Matrix OLED) matice

·         Užívají se pro displeje s menším množstvím informace

AMOLED (Aktive Matrix OLD) matice

·         Užívají se pro displeje s větším množstvím informace

·         Mají do struktury přidanou další vrstvu obsahující tenkovrstvé TFT tranzistory umožňující zrychlit zobrazování displeje

·         Obnovovací frekvence je vysoká

·         Nedochází k chvění obrazu

Výhody

·         Kontrast, jas, ostrost, pozorovací úhle, spotřeba, vysoká svítivost, velký rozsah pracovních teplot, tloušťka 2mm

·         Bravy se  mění v závislosti na velikosti proudu, není třeba RGB míchání, libovolná brava se tvoří přímo

Použití

·         Zatím jen menší displeje (rychlý vývoj)

·         Vyrábí se FOLED – displejová fólie (ohebná)

 

EL panel (elektroluminiscenční panel)

Princip

·         V aktivní látce se vytvoří pomocí napětí mezi elektrodami silné elektrické pole

·         El. pole bývá střídavé s frekvencí např.: 400 Hz

·         Dochází k vybuzení aktivní látky

·         Nárazy do molekul sulfidu zinečnatého (ZnS) popř. dalších látek => vznik světla

·         Barva je závislá na druhu aktivní látky

El. fólie

·         Užívá se k podsvícení

·         Jsou monochromatické

El. matice (dvě technologie)

LED

·         Trošku odlišná technologie

TFEL

·         Podobný TFT

·         Spínací tranzistory

18.04.2012 22:42:50
jan.kostra
Adobe reader 9.4 porteble.jpg
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)

Která rubrika se Vám líbila nejvíce?

Dějepis (2910 | 6%)
Letecká technika (2863 | 6%)
logitronik (2835 | 6%)
Ledkovky (2867 | 6%)
Anna Franková (2808 | 5%)
schematické značky (2867 | 6%)
číselné systémy (2817 | 5%)
jednotky soustavy SI (2898 | 6%)
vývoj počítačů (2746 | 5%)
integrované obvody (2833 | 5%)
schemata (2915 | 6%)
Psychologie (1614 | 3%)
Pedagogika ( | 0%)
Knihovnička ( | 0%)
PC Software ( | 0%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one