Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.

Co je XPS?

XPS neboli „XML Paper Specification” (v začátcích byl znám pod kódovým označením „Metro”) je formátem určeným k reprezentaci dokumentů. Jako takový je součástí nové grafické architektury Windows Presentation Foundation (WPF) uvedené spolu s operačním systémem Windows Vista v roce 2007. Zde má několik způsobů užití. Především slouží jako formát souborů tiskové fronty (spool file), tj. formát, ve kterém jsou předávány dokumenty z aplikací tiskovým driverům systému, či též přímo coby jazyk pro popis stránky řídící chod tiskárny – na trhu přibývá stolních tiskáren (kancelářský, ale třeba i velkoformátový tisk) schopných takto nativně s XPS pracovat (produkty Canon, Epson, HP, Xerox aj.).

Z hlediska polygrafie významnější využití má pak XPS coby formát pro univerzální, na aplikaci a platformě nezávislou elektronickou reprezentaci dokumentů sloužící k výměně dokumentů mezi uživateli, archivaci, elektronickém publikování apod. Tímto způsobem nasazení se XPS zásadním způsobem podobá Adobe PDF. Na rozdíl od PDF je ale XPS v současnosti dobře použitelný pouze k reprezentaci dokumentů kancelářských aplikací, typicky dokumentů Microsoft Office, které jinak mohou mít po přenesení do jiného prostředí různé problémy se svým zobrazením (chybějící písma, přestránkování podle aktuálního tiskového driveru aj.). Takovéto XPS dokumenty lze použít coby podklady pro tiskové zakázky, a to způsoby, které naznačíme v dalším výkladu.

Vytvořit XPS reprezentaci dokumentu libovolné aplikace podporující tisk je ve Windows Vista možno s pomocí zabudovaného virtuálního tiskového driveru (Microsoft XPS Document Writer). K prohlížení XPS lze použít XPS Viewer dostupný skrze Internet Explorer 7 či samostatně. Příslušné nástroje jsou (po instalaci platformy .NET Framework 3.0 a Internet Exploreru 7 či balíku „XPS Essentials Pack”) k dispozici i pro starší podoby Windows, tedy Windows XP a 2003 Server. Specifické možnosti převodu do XPS v aplikacích Microsoft Office 2007 (Windows Vista i XP) poskytuje dále plugin Save as XPS.

Použití XPS nekončí u technologií Microsoftu. Vzhledem k tomu, že Microsoft zveřejnil specifikaci XPS k volnému užití bez poplatků (royalty free) a XPS je založen na všeobecně podporovaném standardu XML, lze poměrně snadno vytvářet XPS aplikace v podstatě pro libovolnou platformu. Již dnes jsou takto k dispozici nástroje nejen pro Windows, ale i Mac OS X či Linux. Další podpoře by měla výrazněji pomoci připravovaná standardizace XPS prostřednictvím organizace Ecma.


Schéma naznačující způsoby fungování XPS v Microsoft Windows Vista (Převzato z materiálů společnosti Global Graphics)

Ke schopnostem formátu

XPS dokument je vlastně souborovým archivem komprimovaným algoritmem ZIP, ve kterém jednotlivé soubory nesou informace o obsahu stránek dokumentu. K popisu (layout, text, vektorové objekty aj.) je použito jazyka XML, dále jsou součástí archivu soubory použitých bitmapových obrázků či písem (OpenType), ICC profily spojené se správou barev, print tickety, metadata aj. Daný způsob vyjádření má řadu výhod: založení na XML ­znamená možnost využití nepřeberného množství nástrojů pro daný standard umožňujících mimo jiné snadný vývoj aplikací pro zpracování XPS. Popsaná hierarchická struktura pak dovoluje snadnou manipulaci s komponentami dokumentu jak v odpovídajících nástrojích, tak třeba i s použitím obvyklých prostředků pro správu souborů a ZIP archivů (možnost snadno extrahovat či nahradit použité obrázky apod.).

Způsob, jakým má být XPS dokument tištěn, je popsán v tzv. print ticketech vložených do dokumentu. Tyto jsou zaměřeny na aplikace ve světě stolního tisku, při zpracování XPS na pokročilejším tiskovém zařízení by měly být ignorovány.

Unikátní vlastností XPS je podpora formátu Microsoft HD Photo (resp. JPEG XR), který by se mohl díky řadě zajímavých vlastností (efektivní komprese, 32bitová barevná hloubka na kanál, HDR aj.) výhledově stát nástupcem formátu JPEG při reprezentaci bitmapové grafiky, zejména digitálních fotografií (blíže viz ST 02/2008, str. 51–52). Barvy mohou být v XPS dokumentu jak v RGB (sRGB, scRGB), tak i CMYK, přímé či N-Channel, oproti PDF chybí podpora Gray, Lab a ICC-RGB. Ke správě barev v XPS dokumentech je použito vlastního systému Windows Vista WCS (Windows Color System), barvám dokumentu jsou nicméně (povinně) přiřazeny ICC profily použitelné standardními způsoby. XPS podporuje rovněž barevné přechody a základní nasazení průhlednosti. Z hlediska elektronické výměny XPS dokumentů je důležitá podpora digitálních podpisů a systému správy autorských práv v daném formátu.

XPS versus PDF

Jak bylo naznačeno výše, XPS má v mnohém podobné poslání jako Adobe PDF. Při podrobnějším srovnání jsou ale viditelné značné rozdíly mezi oběma formáty, z nichž uveďme alespoň ty stěžejní. Především je takto třeba říci, že schopnosti PDF jsou mnohem bohatší ve všech oblastech nasazení, oblast tiskové produkce z toho nevyjímaje. XPS si zde takto na rozdíl od PDF nedokáže poradit s pokročilejší typografií, sofistikovanějšími nastaveními průhledností, přetisky, knockouty, TrueType a Type 1 fonty a mnoha dalšími prvky majícími pro pokročilejší tiskový výstup zásadní význam.

Pro práci s PDF pak existuje velké množství softwarových nástrojů (Acrobat s desítkami pluginů, Adobe Reader, mnohé další produkty od jednoduchého freeware až po komplexní serverové systémy), z nichž mnohé lze velmi rozmanitými způsoby nasadit pro polygrafické aplikace. XPS oproti tomu zřejmě i ve vzdálenější budoucnosti zůstane omezen spíše jen na oblast kancelářské výměny dokumentů, nástrojů pro jeho zpracování je v současnosti maximálně několik desítek.

Z technického hlediska je výhodou XPS oproti PDF jeho založení na XML a kontejnerové struktuře souborů. To přináší (přinejmenším teoreticky) možnosti snazšího zpracování i generování souborů v daném formátu, než je tomu u PDF. Adobe výhodnost daného přístupu nepřímo potvrdila tím, že zahájila vývoj formátu s kódovým označením Mars, což je vlastně PDF přepsaný do XML. Ke dnešnímu dni jde stále o řešení v betaverzi bez oficiální podpory v Adobe produktech.


Základním prostředkem pro tvorbu XPS ve Windows Vista a XP je virtuální tiskový driver XPS Document Writer

XPS a polygrafie

I když se XPS svými vlastnostmi PDF rozhodně nevyrovná a pro nasazení v nástrojích předtiskové přípravy je evidentně nevhodný, zůstává přesto formátem, který by neměl být polygrafickými provozy přehlížen. S narůstajícím počtem instalací Windows Vista a Microsoft Office 2007 (a výhledově dalších Microsoft produktů) bude totiž stále dostupnějším prostředkem zdarma pro tvorbu na prostředí nezávislé reprezentace kancelářských dokumentů, kterou pak lze předat k tiskovému zpracování. Uživatelé samozřejmě mohou obdobně použít i PDF, ale vyžaduje to od nich instalaci odpovídajícího převodního, často komerčního softwaru (nemluvíme zde nyní o platformě Mac OS X), přičemž rozmanitost nástrojů a způsobů jejich nastavení může být zdrojem mnoha potíží. Oproti tomu generování XPS standardními prostředky a při výchozích nastaveních povede k souborům, se kterými si tiskárna či studio dokáže snadno poradit, už i proto, že budou dopředu známa slabá místa takových převodů.

Nelze přehlédnout určitou podobnost XPS s PDF/X-3 či PDF/A: specifikace XPS požaduje, aby dokument v daném formátu měl všechna použitá písma vložena a všechny barvy spojeny s připojenými ICC profily. Spolu se skutečností, že hierarchická struktura XPS dokumentu dovoluje různorodou manipulaci například s vloženou bitmapovou grafikou, se takto nabízí poměrně unifikovatelné a dobře kontrolovatelné cesty zpracování.
Zmínit je pak třeba i zásadní možnost převodu XPS dokumentu do PDF (resp. PDF/X), pro kterou již vznikají nástroje zaměřené na oblast předtiskové přípravy. Zpracování výsledků takové konverze lze založit na obvyklých nástrojích a postupech pro PDF workflow (preflight, editace, archová montáž aj.), podstatná výhoda oproti dosavadnímu převodu typu „kancelářský dokument-PDF“ je zde dána tím, že XPS dokument je pro takový převod lépe a bezproblémověji strukturován (viz výklad výše).

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím XPS tedy může přinést novou, zřejmě schůdnější cestu realizace tiskového výstupu u zadavatelů z podnikové oblasti, kteří doposud obvykle dodávají podklady pro tisk brožur, letáků, ceníků, vizitek, hlavičkových papírů apod. v podobě nativních dokumentů kancelářských aplikací (Word, Excel, PowerPoint aj.), jejichž korektní zpracování není obvykle snadné. Opomenuty by zde neměly být ani cesty automatizovaného zadávání, tedy kioskový tisk a služby Web2Print.

Copy- či print-shopy s digitálními tiskovými stroji nebo i ofsetové tiskárny mají takto šanci udržet zákazníky stávající a dále získávat zákazníky nové při celkovém zkvalitnění a zefektivnění workflow. Samozřejmě ale bude nejvíce záležet na tom, kolik zákazníků bude takto XPS používat, resp. bude vybaveno softwarem pro jeho přípravu – přechod na Windows Vista je zatím spíše jen pozvolný.

Zajímavý potenciál má XPS při tisku výstupů z databází (seznamy, vyúčtování apod.), případně tedy i personalizovaných tiskovin (direct mail aj.) – výhody vyniknou tam, kde nejsou kladeny vyšší nároky na grafické podání výstupu. Vzhledem k založení XPS na XML je relativně snadné vytvořit odpovídající převodníky, které z dat databáze generují příslušné XPS dokumenty. Hlavními výhodami takového přístupu je zde rychlost zpracování a možnost zachovat tytéž postupy jak při in-house, tak i externím tisku takových výstupů.

Ke konkrétní podpoře

Možnosti polygrafického nasazení XPS takto vypadají poměrně zajímavě, nic by ovšem neznamenaly bez konkrétních produktů, které je dovolují realizovat. Zde je trh evidentně v počátcích, určitá konkrétní řešení již nicméně k dispozici jsou a stojí za to se o nich zmínit.

Zásadní produkty tak nabízí především společnost Global Graphics, která s Microsoftem významně spolupracuje na vývoji a propagaci XPS. Stěžejní produkt daného výrobce, tedy ripovací software Harlequin Server RIP 8.0, poskytuje možnost nativního výstupu z XPS, což dovoluje rychlé zpracování souborů v daném formátu s možností kontroly řady charakteristik až ve fázi výstupu. Obdobná podpora pro PostScript a PDF a řada nejrůznějších volitelných nástrojů pro in-RIP zpracování (archová montáž, správa barev, substituce fontů, trapping aj.) činí z daného produktu velmi univerzální řešení použitelné v nejrozmanitějších workflow (více viz ST 7–8/2008, str. 35–36).

Podpora XPS je zabudována rovněž do Global Graphics eDocument Library, knihovny pro softwarové aplikace, dovolující manipulovat s různými souborovými formáty. Mimo jiné dovolí tato knihovna konverze XPS do PDF/X či PDF/A. Zabudována by měla být do příští generace produktů společnosti Quark, těžko nyní odhadnout, jaké možnosti pro XPS by se zde mohly naskýtat v případě použití se sázecím programem QuarkXPress. XPS Toolkit Configurator společnosti Actino Software dovoluje nasadit eDocument Library při zpracování XPS v nástrojích pro automatizaci pre-pressového workflow Enfocus Software FullSWITCH a PowerSWITCH.

Zcela v tichosti se možnost otevřít XPS dokument a tento převést do PDF objevila i v Adobe Acrobatu 8.1 pro Windows (zřejmá je souvislost s projektem Mars zmíněným výše). I při zběžných testech si lze ovšem povšimnout určitých problémů v takto konvertovaných dokumentech (nekorektně převedená průhlednost, není možno zachovat HD Photo obrázky aj.).

Podporu zpracování XPS v nejnovější generaci svých Fiery RIPů demonstrovala na letošní Drupě i společnost EFI. Se zřejmě prvním specializovaným softwarem pro archovou montáž XPS dokumentů přišla na stejné akci společnost Ultimate Technographics. Její „­Imposition Engine SDK“ je sadou vývojářských prostředků dovolujících vyvíjet nástroje pro archovou montáž XPS zejména v oblasti digitálního a stolního tisku, postupně by měly být její schopnosti k dispozici ve všech Ultimate produktech (On Demand, Impostrip aj.).

Pozornost zaslouží rovněž řešení společnosti NiXPS. Její Edit (299 euro) je aplikací dovolující XPS dokumenty nejen prohlížet a tisknout, ale též editovat či exportovat do PDF, zajímavý je zde nástroj pro jednodušší personalizaci XPS dokumentu s daty z textových souborů s oddělovači. Produkt je k dispozici nejen ve Windows, ale i v Mac OS X. K pouhému prohlížení na obou daných platformách je nabízen NiXPS View (75 euro), pro vývojáře, jenž by možnosti daných produktů chtěli začlenit do jiných aplikací, poskytuje výrobce odpovídající SDK. Před časem uzavřel NiXPS partnerský kontrakt se společností Enfocus Software, jehož výsledkem by měla být implementace preflightového zpracování XPS do některého budoucího Enfocus produktu – dočká se tak trh nějakého „PitStopu pro XPS“?


NiXPS Edit: všestranná aplikace pro práci s XPS

Odpovídající technologie (XPREF, ­eXaminer) určené k zabudování do řešení OEM partnerů pak na Drupě demonstrovala i společnost QualityLogic. Jejich posláním jsou preflight, opravy, optimalizace a export XPS dokumentů. Možnost konvertovat XPS dokumenty do PDF, PostScript či EPS vyjádření, a s tímto dále pracovat v pre-pressovém workflow, poskytují již po nějaký čas dobře známé produkty Asura (preflight) a Solvero (editace) společnosti OneVision.

Závěrem

Využití Microsoft XPS v polygrafii způsoby, které jsme naznačili výše, je na samém počátku. V současnosti tedy nelze jednoznačně říci, že schopnost zpracovat dokumenty v tomto formátu bude skutečně znamenat výraznější konkurenční výhodu. Situace se nicméně bude vyjasňovat s tím, jak bude přibývat instalací Windows Vista, a tímto tedy jejich uživatelů – zadavatelů tiskových zakázek – jenž budou mít danou technologii ihned při ruce.

 

01.08.2012 14:44:45
jan.kostra
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one