Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.

Ohmův zákon

Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi elektrickým odporem, napětím a proudem. Je pojmenován podle svého objevitele Georga Ohma.

Ohmův zákon pro homogenní vodiče

V homogenním vodiči se Ohmův zákon vyjadřuje tvrzením, že napětí ve vodiči je přímo úměrné procházejícímu proudu:

,

resp.

U = IR,

kde I je elektrický proud, U je elektrické napětí a R je elektrický odpor.


Vyjádříme-li napětí mezi dvěma plochami
S1 a S2 ve vodiči jako , kde jsou potenciály na jednotlivých plochách, je vektor mezi oběma plochami a je intenzita elektrického pole, a vyjádříme-li elektrický proud I pomocí hustoty elektrického proudu , pak dosazením do předchozího vztahu dostaneme vztah

,

kde ρ je měrný elektrický odpor a γ je měrná elektrická vodivost. Tento vztah představuje Ohmův zákon v diferenciálním tvaru. Toto je původní tvar Ohmova zákona.


V homogenním izotropním vodivém prostředí je měrný odpor, popř. měrná vodivost, skalární veličinou. V anizotropním prostředí se však jedná o symetrický tenzor druhého řádu. Pro jednotlivé složky hustoty elektrického proudu pak platí

V anizotropním prostředí mají vektory a obecně různý směr.


Zákon dokonale platí pouze za ideálních podmínek pro ideální (konstantní) odpor. V reálném světě nejsou tyto podmínky nikdy splněny, lze se jim pouze do jisté míry přiblížit. Vztah lze bez větší chyby aplikovat na obvody stejnosměrného napětí/proudu bez nelineárních prvků.

Pro ostatní obvody platí také, ale R již nemusí být konstantní (zavisí na napětí a proudu) a nechová se jako čistě odporová („ohmická“) zátěž.

Ohmův zákon pro nehomogenní vodiče

Podle rovnice kontinuity elektrického proudu jsou proudové čáry stacionárního elektrického proudu uzavřené křivky, tzn. elektrické náboje se pohybují po uzavřených drahách. Takovýto pohyb však nemůže způsobit elektrostatické nebo stacionární elektrické pole, neboť tato pole jsou potenciální. Ke vzniku proudu je tedy zapotřebí, aby na náboje působily jiné síly, které nejsou potenciální. K pochopení takových sil lze využít závěry získané z experimentů s nehomogenními vodiči.


V nehomogenním vodiči může být např. nulová hustota proudu i při nenulovém poli, popř. nenulová hustota elektrického proudu i při nulovém poli. Správné vztahy lze získat zobecněním Ohmova zákona pro homogenní vodiče, což lze provést zavedením nepotenciálních (obecně také neelektrických) polí do vztahu Ohmův zákon pro homogenní vodiče.

O těchto nepotenciálních polích se obvykle předpokládá, že je lze popsat jejich silovým působením , které lze zapsat ve tvaru , kde q je elektrický náboj, na který síla působí, a představuje intenzitu nepotenciálového pole, která se označuje jako elektromotorická intenzita. Vztah pro Ohmův zákon pro homogenní vodiče lze tedy zapsat ve tvaru

Tento vztah představuje zobecněný Ohmův zákon pro nehomogenní vodiče.

Podle uvedeného vztahu je hustota elektrického proudu nulová v místech, kde platí , zatímco v bodech s nulovou intenzitou pole, tzn. , je hustota proudu nenulová . Tyto závěry odpovídají experimentálním výsledkům.

Zobecněný Ohmův zákon v integrálním tvaru lze vyjádřit jako

,

kde Rc představuje celkový odpor a je celková hodnota elektromotorického napětí.

Uvedený vztah tedy potvrzuje možnost existence stacionárního proudu ve vodiči a někdy bývá označován jako Ohmův zákon pro uzavřený obvod.

Vlastnosti

V lineárním, homogenním a izotropním vodiči jsou hustota proudu a intenzita pole kolineární. Pomocí Gaussova zákona pro elektrostatické pole v dielektriku, rovnice kontinuity elektrického proudu a materiálových vztahů lze objemovou hustotu volného náboje vyjádřit jako

,

kde je elektrická indukce a je permitivita.

Podobně pro hustotu vázaného náboje

,

kde je a je permitivita.

Hustota volného i vázaného náboje v lineárním homogenním vodiči, kterým protéká stacionární proud, je nulová. Hustota náboje může být nenulová pouze v místech, v nichž dochází ke změně parametrů vodiče.

 

18.07.2008 16:11:05
jan.kostra
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one