Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.

rozbor uměleckého textu

Rozbor uměleckého textu

Musím určit:

1.      Literární formu (poezie/próza/drama)

2.      Literární žánr (komedie/balada/satira)

3.      Literární druh (epika/lyrika/epiko-lyrika)

4.      Autora (zařazení do kontextu)

5.      Místo (zařazení do kontextu)

6.      Spisovnost jazyka

7.      Forma (erforma/ichforma)

8.      Jazykové prvky

Jazykové prvky

·         Eufónie = zvukové uspořádání hlásek

·         Onomatopoie = zvukomalba

·         Akrostin = každý verš začíná písmenem jména autora

Figury

·         Anafora = opakování slov na začátku verše

·         Epifora = opakování slov na konci verše

·         Paronomasie = hromadění slov odvozených od jednoho slova

·         Aliterace = opakování hlásek

·         Epizeuxis = opakování stejných slov v jednom verši

·         Asyndeton = vynechávání spojovacích výrazů

·         Polysyndeton = nadměrné užívání spojovacích výrazů

·         Paralelismus = podobný postup u po sobě jdoucích veršů

·         Antiteze = příměr protikladem

·         Gradace = stupňování děje, či významu

·         Inverze = změna pořadí slov ve větě proti běžnému pořádku

·         Apostrofa = oslovení osob

·         Elipsa = vypouštění slov, která si můžeme domyslet

·         Asopiopese = naznačuje průběžnost děje (… nebo - )

·         Pleonasmus = užívání nadbytečných slov

Tropy

·         Metafora = obrazné ojmenování (přenesené pojmenování na základě podobnosti)

·         Metonymie = přenesené pojmenování na základě souvislosti (vypil jsem 3 půllitry)

·         Personifikace = předměty a zvířata získávají lidské vlastnosti

·         Synekdocha = nazvání části celkem, nebo opačně

Další pojmy

·         Eufemismus = společensky přijatelné vyjádření

·         Hyperbola = nadsázka

·         Parabola = podobenství (nejčastěji základní myšlenkou, kostrou příběhu)

·         Lytotéz = kladení dvojice záporů

·         Oxymóron = slova odporující si významem

·         Ironie = užití opačně myšlených slov

·         Sarkazmus = ironie spojená s kritikou

·         Alegorie = jinotaj = pomocí příběhu vyjádří autor myšlenku

·         Disfenismus = vyjádření směřující k hanlivému vyjádření

·         Parafráze =úprava části literárního díla

·         Adaptace = úprava literárního díla na divadelní hru

·         Variace = obsahově a formálně volnější dílo

·         Typ postavy = souhrn vlastností postavy

·         Parodie = karikatura slovem

·         Karikatura = zesměšnění

·         Satira = kritika, nebo pochopení

·         Travestie = zpříjemnění tématu

Časové uspořádání děje

·         Chronologické - přímo navazující v čase

·         Retrospektivní - zpětné rozvíjení počátečního okamžiku (detektivky)

Vztahy dějových linií

·         Rámcová kompozice - několik příběhů vyprávěných v daném časovém úseku (novela)

·         Řetězová kompozice - postupná návaznost (některé romány)

·         Paralelní - současný běh dvojice příběhů

Kompoziční plán dramatu

·         Expozice = úvod

·         Kolize = zápletka

·         Peripetie = vyvrcholení děje

·         Krize =zvrat děje

·         Happy-end, katastrofa, smír = ukončení dle autora a žánru)

Formy epiky

Veršovaná

·         Bohatýrská bylina = ruská lidová poezie

·         Epos = rozsáhlá básnická skladba, kde hlavní hrdinové jsou bohové nebo králové

Veršovaná a prosaická

·         Báje = mýty = pokus o výklad světa a přírodních jevů ve středním rozsahu a s hrdiny z řad bohů

·         Pohádka =nepravděpodobný děj s dobrým koncem, kde vystupují nadpřirozené bytosti

·         Bajka = jinotajný/alegorický příběh se zvířátky v personifikaci s ponaučením na konci

Prosaická

·         Povídka = krátký časově a místně určený žánr s více postavami a může obsahovat více linií

·         Novela = díl středního rozsahu s malým množstvím postav, které nemá epizody a má překvapivý závěr

·         Román = díl většího rozsahu obsahující mnoho informací a má mnoho postav, dšlí se na epizody

Formy lyriky

·         Óda = oslavná báseň

·         Hymnus = oslavná píseň

·         Elegie = žalozpěv

·         Píseň = prostá pěvná báseň

Formy lyricko-epické

·         Balada = příběh s pochmurným dějem, kde vystupují nadpřirozené bytosti a má dramatický spád, špatný konec a bývá středního rozsahu

·         Romance = báseň s veselou příjemnou náladou středního rozsahu

·         Poema = básnická povídka = je ze života jednotlivce a může mít epizody

Formy dramatu

Tragédie

·         Znamená kozlí zpěv

·         Vážný pochmurný děj, kde hrdina na konci umírá

·         Vznikla v antickém Řecku na počest boha Dionýsa

Komedie

·         Mladší nežli tragédie

·         Má veselý děj

·         Končí smírem nebo happy-endem

·         Znamená veselý zpěv

Činohra

·         Tématem je vážný a složitý spor aktuální v době vzniku

03.09.2013 23:31:56
jan.kostra
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one