Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.
LM 380
The LM 380 is a power audio amplifier for consumer applications. LM 380 se výkonem audio zesilovač pro spotřebitelské aplikace. The internal gain is fixed at 34dB. Vnitřní zisk je stanoven na 34 dB.
The output automatically self-centers to one-half the supply voltage. Výstup automaticky samo-centra na jeden-polovina napájecího napětí.
The output is short-circuit proof with internal thermal limiting. Výstupem je krátký-okruh doklad s vnitřní termální omezení.
The package outline is standard dual-in-line. Balíček osnova je standardní dvojzásuvky-in-line.
The LM380N uses the center three pins on either side to act as a heatsink. LM380N používá na středu tři vývody na obou stranách, aby jednaly jako chladič. This means the copper on the PC board must be large enough to dissipate the heat. To znamená, že měď na PC palubě musí být dostatečně velké k uvolnění tepla.

Features Funkce
 • Wide supply voltage range: 10v-22v Široký rozsah napájecího napětí: 10V-22v
 • Power @ 8ohms 1%THD 4-watt Power @ 8ohms 1% THD 4-Watt
 • Low quiescent power drain: 0.13W (V S = 18V) Nízké nehybný moc drén: 0.13W (V S = 18V)
 • Voltage gain fixed at 50 Napětí zisku stanovena na 50
 • High peak current capability: 1.3A Vysoký vrchol současných kapacit: 1.3a
 • Input referenced to GND Vstup odkazovala na GND
 • High input impedance: 150k Vysoká vstupní impedance: 150k
 • Low distortion Nízké zkreslení
 • Quiescent output voltage is ½ the supply voltage Nehybný napětí činí ½ na napájecí napětí
 • Standard dual-in-line package Standardní duální-in-line balík
 • Quiescent current 7mA typical Nehybný současných 7 ma typické
Circuits using an LM 380: Obvodů pomocí LM 380:


The LM 380 naturally produces half-rail voltage on pin 8 during quiescent conditions and this feature will produce a half-rail voltage for op-amps etc. LM 380 přirozeně produkuje poloviny-železnice napětí na pinu 8 během nehybný podmínky a tuto funkci bude vyrábět půl-železnice napětí pro op-ampéry apod.
In the circuit below, if the input voltage is 20v, the output voltage will be +10v and -10v. V obvodu dále, je-li vstupní napětí 20v, výstupní napětí bude +10 V a-10V.

17.07.2008 11:25:48
jan.kostra
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one